• Ženy veľ. 34 – 64
 • Muži veľ. S – 8XL
 • Bezpečné doručenie.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je niečo, na čo my tu v Cellbes dbáme. V našich zásadách ochrany osobných údajov píšeme, ako používame a ukladáme Vaše osobné údaje – a prečo tak robíme.


V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje aby sme mohli:

Spravovať Váš nákup, keď u nás nakupujete a tiež aj Váš účet, ak ste sa ho rozhodli mať. Napríklad aby ste mali možnosť využívať funkcie, ku ktorým Vám dáme prístup pri vytvorení Vášho účtu. Robíme to aj preto, aby komunikácia a ponuky od nás boli čo najviac relevantné a zaujímavé. Čiže to, čo Vám posielame v podobe emailu, SMS správ a poštou Vám zasielame na základe histórie Vášho nákupu a tovaru, o ktorý ste prejavili záujem.


Aké práva máte na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa GDPR máte viacero práv, okrem iného máte vždy právo namietať voči marketingu.


Kto zodpovedá za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi?

Cellbes AB, s číslom organizácie 556540-2152 (”Cellbes”), “my” zodpovedáme za zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení Vás chceme informovať o tom, ako sa u nás zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi, keď u nás nakupujete, keď nás navštevujete online a identifikujete sa, vytvárate si a používate Váš účet, tiež keď od nás dostanete newsletter, SMS-informáciu, poštové zásielky, informácie alebo iné reklamné materiály.  


Ak máte nejaké otázky ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi alebo sa chcete na nás obrátiť ohľadne uplatnenia Vašich práv, ste vítaní kontaktovať nás v Cellbes – najjednoduchšie nás zastihnete na  servis@cellbes.sk. Naša poštová adresa je Cellbes spol. s r. o., Pošta Bratislava 39, Bojnická 14, 830 09 Bratislava. Ak nás chcete kontaktovať telefonicky, môžete tak urobiť na telefónnom čísle 02/50 111 888.


Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

V stručnosti spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme mohli: 

 • spravovať Váš nákup, keď u nás nakupujete;
 • spravovať Váš účet, ak ste sa ho rozhodli vytvoriť, napr. aby ste mohli využívať funkcie, ktoré Vám poskytneme pri vytvorení Vášho účtu;
 • posielať reklamné materiály prostredníctvom emailu, SMS a poštou;
 • vybrať pre Vás prispôsobené a relevantné ponuky na základe histórie Vášho nákupu a tovarov, o ktoré ste prejavili záujem, napr. tak, že ste klikli na náš newsletter alebo SMS-informáciu, alebo pridaním tovaru do zákazníckeho košíka
 • dodržiavať platné zákony a pravidlá; a
 • ponúkať funkčnosť na domovskej stránke tak, aby bola čo najvhodnejšie prispôsobená používateľom.


Pre Cellbes je dôležite byť čo najzreteľnejší ako sa len dá ohľadne zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi. Chcete vedieť podrobnejšie, prečo spracúvame Vaše osobné údaje?  Môžete si viac o tom prečítať na konci tohto vyhlásenia.  Tam píšeme podrobnejšie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré údaje spracúvame, ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje.  Môžete si taktiež prečítať o právnom pozadí zaobchádzania s Vašimi údajmi zákonne v súlade s EU direktívou o ochrane údajov (GDPR).Ako chránime Vaše osobné údaje?

My a naši spolupracovníci sme podnikli viacero organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení na ochranu Vašich osobných údajov. Pracujeme aktívne na dodržiavaní EU direktívy o ochrane údajov (GDPR). Máme viacero IT systémov a funkcií, ktoré nám pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje od nezákonného alebo nepovolaného zaobchádzania. Ďalej máme interné rutiny, ktoré zabezpečujú, aby len určité osoby mali prístup k Vašim osobným údajom.Musíte nám poskytnúť Vaše osobné údaje a čo sa stane, ak nám ich neposkytnete?

Aby sme mohli poskytovať určité služby a aby bolo možné uzavrieť dohodu s Cellbes, je potrebné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje.  Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné, aby sme mohli dokončiť našu dohodu s Vami, nemôžeme Vám napr. doručiť Váš tovar.


Ak nám neposkytnete údaje potrebné na úkon, ktorý vykonáme s Vašim súhlasom, nemôžeme spracovať Vaše údaje ohľadne tohto úkonu.  Váš súhlas je potrebný napr. ak chcete pokračovať v odbere newsletteru, SMS-informácií a poštových zásielok obsahujúcich informácie a ponuky pre Vás počas dlhšej doby než obdobia, počas ktorého Vám bežne zasielame informácie (pozri nižšie).Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje sú určené len pre účely Cellbes. Vaše osobné údaje sa však  môžu zdieľať mimo Cellbes, ak je to napr. potrebné na dokončenie našej dohody s Vami, aby sme Vám mohli pomôcť s tým, čo nie je jadrom činnosti našej spoločnosti, a tak Vám ponúknuť dobré ceny na naše tovary.


Tu sme zhromaždili informácie, ako môžeme zdieľať Vaše osobné údaje:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s naším externým zákazníckym servisom, aby sme Vám mohli poskytovať dobrý servis ;
 • Aby sme mohli predávať tovar, ktorý si chcete kúpiť, zdieľame Vaše osobné údaje s dodávateľmi, ktorí poskytujú spôsob platby, ktorý ste si zvolili. V závislosti aký druh platby ste si vybrali, môže byť rôzne, aké údaje sa dodávateľom budú spracúvať, ako aj akým spôsobom sa s nimi bude zaobchádzať.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi doručovacími dodávateľmi, aby sa mohol Váš tovar, ktorý ste si zakúpili, doručiť alebo aby sa mohol navrátiť späť k nám, ak ste zmenili názor alebo ste uskutočnili reklamáciu alebo si chcete tovar vymeniť. Toto robíme preto, aby dopravca mohol uskutočniť dodávku a poslať  Vám informáciu, že Váš tovar je pripravený na vyzdvihnutie; 
 • Zdieľame Vašu históriu nákupu s dodávateľom, ktorý pre nás robí analýzu, ako môžeme vylepšiť naše služby a naše ponuky pre našich zákazníkov;  
 • Vaše osobné údaje zdieľame za účelom marketingu s tlačiarňami a zásielkovými spoločnosťami, s ktorými spolupracujeme.

Cellbes zdieľajú Vaše osobné údaje s vybranými externými IT dodávateľmi, s ktorými spolupracujeme, ale však len v rozsahu potrebnom na uskutočnenie našich pohľadávok voči Vám.

Ak chcete viac informácií o tom, s ktorými firmami alebo úradmi zdieľame vaše osobné údaje, môžete nás vždy kontaktovať.Presúvame vaše údaje mimo EU/EHP?

Cellbes zaobchádza s Vašimi údajmi hlavne v rámci EU/EHP, ale v určitých prípadoch môže spolupracovať s dodávateľmi mimo EU/EHP.  Keď presúvame Vaše údaje mimo EU/EHP, robíme tak len v tom prípade, ak máme podporu na presun v súlade s predpokladmi podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR).Aké práva máte na ovplyvnenie zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi?

Podľa EU direktívy o ochrane údajov (GDPR) máte určité práva ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov. Aké máte práva a čo obsahujú, sme uviedli nižšie. Ohľadne uplatnenia Vašich práv ste vítaný nás kontaktovať, pozri kontaktné údaje vyššie.


Zrušenie vášho súhlasu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom, máte kedykoľvek právo zrušiť celý súhlas so spracovávaním Vašich údajov alebo jeho časť. Zrušenie súhlasu platí odo dňa zrušenia.


Právo prístupu

Máte právo dostať potvrdenie ak osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sa spracúvajú, tiež informáciu, ako sa osobné údaje spracúvajú, napr. účel spracúvania a akých kategórií sa spracúvanie osobných údajov týka. Máte právo dostať kópiu osobných údajov v procese spracúvania.


Právo na opravu

Máte aj právo bez čakania na opravu osobných údajov, ako aj prostredníctvom informácií skompletizovať neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)


Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak:

 

 • osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ak ste zrušili Váš súhlas, na ktorom sa ich spracovanie zakladá a neexistuje žiadny právny základ na ich spracúvanie;
 • ak budete namietať voči spracúvaniu za predpokladu, že nemáme dôvodnú príčinu na pokračovanie so spracúvaním, ktorá má väčšiu váhu ako Vaša dôvodná príčina nepokračovať;
 • keď sa osobné údaje spracúvajú nezákonným spôsobom; alebo
 • ak sa osobné údaje musia vymazať, aby spĺňali právny záväzok, ktorý sa nás týka;

Cellbes vymaže Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť za predpokladu, že nemáme povinnosť uchovať osobné údaje v súlade s direktívou EU o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo iného zákona. Právo na obmedzenie spracúvania  

Máte právo požiadať, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, ak:

 • namietate voči správnosti údajov ( avšak len počas doby, keď dostaneme možnosť na kontrolu tejto skutočnosti);
 • spracúvanie je nezákonné a chcete, aby sa obmedzili údaje namiesto ich vymazania;
 • potrebujete údaje na uplatnenie alebo obhajobu v právnej veci, ale my už osobné údaje nepotrebujeme; alebo
 • namietate voči spracúvaniu, ktoré nebolo v oblasti zváženia záujmov


Právo namietania voči spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa zakladajú na zvážení záujmov – zahŕňajú profilovanie (čítajte viac, kedy sa tak stáva, dolu v tabuľkách). Toto však platí, ak nemôžeme preukázať presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré majú väčšiu váhu ako Vaše záujmy, práva a slobody alebo ak sa tak deje na stanovenie, vykonanie alebo ochranu právneho nároku.  

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom marketingovej činnosti, ktorú zahŕňa profilovanie v takom rozsahu, ktorý má súvislosť  s priamou marketingovou činnosťou. Ak namietnete voči marketingovej činnosti a/alebo profilovaniu, Vaše osobné údaje sa už nebudú spracúvať na takéto účely. Právo na podanie sťažnosti

Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému úradu (bez toho, že to ovplyvní nejaké iné administratívne postupy preskúmavania alebo právne prostriedky). Takáto sťažnosť sa podá na úrad v tej členskej krajine v rámci EU/EHP, kde máte váš bežný pobyt, kde pracujete alebo kde prekročenie platných zákonov a pravidiel ochrany údajov sa vyskytlo. Príslušný dozorný úrad na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý môžete kontaktovať na https://dataprotection.gov.sk/uoou/skPrávo na prenosnosť údajov

Máte právo získať tie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom,  všeobecne používanom formáte a dajú sa ľahko presunúť inému správcovi zodpovednému za osobné údaje (prenosnosť údajov).

 • spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase alebo na dohode; a
 • spracúvanie sa vykonáva automaticky.

Máte právo na presun osobných údajov priamo od nás inému správcovi osobných údajov, ak je toto technicky možné.

 

Tu si môžete prečítať podrobne, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Zásady ochrany osobných údajov - PDF

Bezpečné doručenie
Bezpečná platba
30 dní na vrátenie tovaru

Kúpte si Naše modely online v Cellbes!

Bezpečné nakupovanie

Internet worldSwedish Fasion

Informácie o Cellbes

Zákaznícky servis

Buďte v obraze

Prihláste sa na odber nášho newslettera pre informácie o najnovších výrobkoch v predaji, ponukách a zasielanie noviniek od nás.

Sledujte nás

 • Doručujeme len na slovenskú adresu.
 • Bezpečná platba.
 • 30 dní na vrátenie tovaru.