• Ženy veľ. 34 – 64
  • Muži veľ. S – 8XL
  • Bezpečné doručenie.

Uložené položky

Načítavajú sa vaše uložené položky...

Reklamácie

Reklamačný poriadok

Cellbes spol. s r. o., Panenská 5, 811 03 Bratislava v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vydáva reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v zásielkovom a internetovom obchode Cellbes.


Reklamačný poriadok sa vzťahuje na nasledovné subjekty:

predávajúci = Cellbes spol. s r. o.,

kupujúci = zákazník.


Záručné podmienky

Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Osobitné predpisy umožňujú stanoviť aj dlhšiu záručnú dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.cellbes.sk. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, je nutné vytknúť bez zbytočného odkladu v zmysle § 599 Obč. zákonníka do 6 mesiacov od ich zistenia. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.


Dôkazné bremeno

A) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);


B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.


Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. Tovar doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Cellbes spol. s r. o., ORD Bratislava, Bojnická 14, 832 02 Bratislava. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením. Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.


Postup pri vybavovaní reklamácie:

1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží: 

a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis; 

b) osobný doklad na preukázanie totožnosti.


2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie: 

a) meno a adresu zákazníka; 

b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku; 

c) popis nedostatku - dôvod reklamácie; 

d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená; 

e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak); 

f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.


3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.


Spôsoby riešenia reklamácie:

1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci: 

a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo 

b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak 

- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu, 

- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery), 

- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.cellbes.sk. Cellbes si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

=> Pri každom kontakte s nami uveďte, prosím, vždy Vaše zákaznícke číslo. => Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 10 dní od prevzatia zásielky! Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná! 

=> Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu. 

=> Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje na tovar s preukázateľnými chybami.


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Usmernenia k Reklamačnému poriadku


Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/. 

- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža. 

- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač. 

- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/. 

- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.


Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov: 

- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky; 

- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color; 

- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./; 

- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.


Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobkov.


Ošetrovanie a údržba OBUVI


- Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu. 

- Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi. 

- Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy. 

- Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi. 

- Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.


Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.  


PREHĽAD PIKTOGRAMOV PRE ORIENTÁCIU V MATERIÁLOVOM ZLOŽENÍ OBUVI:  

1. Usňová obuv: Po vyzutí obuv očistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Potom naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. /na ošetrenie – Soft Practic, spreje – Special Wax, Vario Spray a Rustical, na ochranu – impregnačné prostriedky sprej Anti Rain, krémy Water Stop, na leštenie Selbstglanz alebo špongie Mobil, Mini Polish, na farbenie hladkých usní – spreje Colora/.  


2. Obuv z vlasových materiálov /Nubuk, Velur/: Po vyzutí obuv zbavte blata a prachu gumovou kefkou. Na odstránenie masnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí prekefujte kefkou. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. /na čistenie za vlhka – Soft Cleaner, na ochranu a impregnáciu Anti Rain, nátery Velour+Nubuck/.


Upozornenie: Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrením. Napriek tomu obuv z tohoto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar /na ochranu usňových podošví proti odratiu a nasiakavosti – náter Sohlen Tonic/.  


3. Obuv z lakových usní: Po vyzutí obuvi očistite znečistený povrch mierne zvlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou, navlhčenou v ľanovom oleji, pretrite lakové diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty /pod bodom mrazu/. Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy. Neodporúčame používať pri teplote nižšej ako - 5 stupňov. /na obnovu lesklého povrchu a príp. prasklín laku – Lack polish a Lack Spray/.  


4. Obuv z poromerických materiálov /syntetika/: Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Vyhýbajte sa mrazom a náhlym zmenám teploty. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou. /na čistenie – Soft Cleaner a Laether Soap, na impregnáciu – Collonil Anti-Rain, Waterstop/.  


5. Obuv z textilných materiálov: Textilnú obuv po vysušení od blata jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Odporúčame impregnovať už pred prvým použitím, nikdy neprať. /na čistenie – Textil Cleaner a Flecht-K, na impregnáciu Anti Rain/.

Bezpečné doručenie
Bezpečná platba
30 dní na vrátenie tovaru

Kúpte si Naše modely online v Cellbes!

Bezpečné nakupovanie

Internet worldSwedish Fasion

Informácie o Cellbes

Zákaznícky servis

Sledujte nás

  • Doručujeme len na slovenskú adresu.
  • Bezpečná platba.
  • 30 dní na vrátenie tovaru.