Zákaznícky servis

po-pia 07-18
02/50 111 888

servis@cellbes.sk

Zákaznícky servis je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 h. Naše operátorky vám ochotne a rady odpovedia na všetky vaše otázky.

Na stránky zákazníckeho servisu

Podrobné pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Consortio Fashion Group spol. s.r.o. so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava („Usporiadateľ“).


2. Spracovateľ údajov

Spracovateľom údajov zaslaných do súťaže na území Slovenskej republiky vrátane osobných údajov účastníkov súťaže, t.j. meno a priezvisko, adresa pobytu, email, tel. číslo, dátum narodenia („Údaje“) je usporiadateľ („Spracovateľ Údajov“).


3. Trvanie súťaže a pravidlá súťaže

Súťaž prebieha od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019 vrátane („Doba Trvania Súťaže“), na území Slovenskej republiky. Jediné podrobné pravidlá v platnom znení sú po Dobu Trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na www.cellbes.sk a zároveň uložené v písomnej podobe na kontaktnej adrese usporiadateľov („Pravidlá“).


4. Výhra


4.1 Výhra súťaže: („Výhra“) Darčeková poukážka na nákup tovaru z nezľavnenej kolekcie Cellbes v hodnote 100 EUR.

4.2 Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom emailu.


5. Podmienky účasti v súťaži


5.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky („Účastník Súťaže“).

5.2 Podmienkou účasti v súťaži je vybrať z ponuky váš obľúbený štýl a poslať motiváciu, prečo by ste mali vyhrať práve vy. Svoj príspevok nám zašlite do 10. 2. 2019 na emailovú adresu sutaz@cellbes.sk. Do Predmetu emailu uveďte heslo "Môj jarný štýl" a doplňte svoje meno, priezvisko, adresu, tel. číslo (mobil) a popr. zákaznícke číslo.

5.3 Každý účastník súťaže zaslaním príspevku do súťaže zároveň vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže.

5.4 V prípade, že budú údaje v emaile súťažiaceho neúplné či nesprávne, nebude jeho Príspevok zaradený do súťaže.

5.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť pravidlá súťaže vrátane dĺžky jej trvania, či súťaž prerušiť, odložiť alebo odvolať. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.

5.6 Všetky daňové náklady, ako aj akékoľvek prípadné verejnoprávne poplatky a príspevky (najmä na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie) súvisiace s výhrou znáša výherca.


6. Určenie výhercu

6.1 Víťaza vyžrebuje porota zložená zo zástupcov spoločnosti Cellbes spomedzi všetkých účastníkov súťaže.

6.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch s konečnou platnosťou rozhodovať podľa vlastného uváženia a prípadne doplniť tieto pravidlá pre výklad sporných prípadov.

6.4 Výherca bude o svojej výhre informovaný telefonicky a následne mu bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú sa prihlásil do Súťaže. Tento spôsob informovania je dostatočný a povinnosť usporiadateľov sa považuje za splnenú aj v prípade, ak uvedená emailová adresa nebude funkčná. Výhra bude odoslaná najneskôr do 1 mesiaca po ukončení súťaže na adresu uvedenú v prihláške. Usporiadatelia nezodpovedajú za poštovú či inú prepravu výhier.


7. Osoby vylúčené zo súťaže

7.1 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľov, ako aj im blízke osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

7.2 Účastník súťaže môže byť vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka súťaže alebo tretej osoby, ktorá pomohla alebo sa snažila pomôcť danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.


8. Vyhlásenie účastníkov súťaže

8.1 Každý účastník súťaže udeľuje prihlásením sa do súťaže spracovateľovi údajov svoj výslovný súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. so zhromažďovaním a spracovávaním jeho osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii, a to elektronickými a mechanickými prostriedkami za účelom kontaktu usporiadateľov s účastníkom súťaže v prípade jeho výhry v súťaži, na preukázanie regulárnosti súťaže a tiež za účelom zasielania reklamných oznamov, noviniek a aktualít (prostredníctvom emailu, sms, newsletterov atď.).

8.2 Každý účastník súťaže výslovne súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov spracovateľom údajov a s poskytovaním a odovzdávaním svojich osobných údajov s ním prepojeným osobám alebo jeho zmluvným partnerom. Svoj súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú.

8.3 Každý účastník súťaže berie týmto na vedomie, že poskytovanie jeho osobných údajov je dobrovoľné, že má kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ochranu a opravu svojich osobných údajov a že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať. Ak zistí alebo sa bude domnievať, že spracovateľ údajov vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromia a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spracovateľa údajov o vysvetlenie alebo požadovať, aby spracovateľ údajov takto vzniknutý stav odstránil.

8.4 Výherca súťaže súhlasí s tým, že jeho meno, priezvisko, miesto bydliska, fotografia, zvukové a obrazové záznamy môžu byť vyhotovované a zverejnené na internetových stránkach a v reklamných materiáloch usporiadateľa, s ním prepojených osôb alebo zmluvných partnerov, a to bez nároku na finančnú náhradu po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.